Waar blijft de COVID-compensatiepremie voor huisartsen-in-opleiding (HAIO’s)? De vraag werd meermaals gesteld aan de regering en RIZIV: door ons als HOP, door onze collega HAIO’s, door het ICHO. Voordat we pleiten voor een premie zoals voor onze collega’s assistenten-in-opleiding (ASO’s), is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten premies die de ASO’s ontvangen.

Enerzijds is er de UFFT-premie (uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming voor ziekenhuizen)  die een extra 250 euro bruto bedraagt voor de maanden maart tot en met juni 2020 voor de ASO’s en waarbij de HAIO’s dus uit de boot vallen. Bij de Uitzonderlijke Aanmoedigingspremie voor het gehele ziekenhuispersoneel die 985 euro bruto bedraagt voor de gehele periode van september tot en met november 2020 worden de HAIO’s niet vergeten: (enkel) zij die (een deel van) die periode in het ziekenhuis aan de slag waren, zouden (een deel van) die premie moeten krijgen. De spil van deze fondsen is de ziekenhuisfinancieringen. Ook huisartsen kregen compensaties toebedeeld, onder meer via een eenmalige ophoging van het GMD en de beschermingsmateriaal premie. Er is dus al wat geld uit verdeeld, maar als HAIO val je dus bij bijna alle premies er van tussen. Deze ongelijkheid is vooral gestuurd door de verschillende financieringskanalen van ASO’s en HAIO’s.

Er wordt ons op het hart gedrukt dat in alle gesprekken die zulke premies voorafgaan, de HAIO’s wel degelijk vermeld worden. Het feit blijft dat we in de uiteindelijke voorstellen toch weer uit de onderhandelingen geschrapt werden. Wij zijn echter van mening dat de coronaperiode moeilijke momenten en risico’s voor iedereen teweeg bracht: ongeacht of je als HAIO in de eerste of tweede lijn tewerkgesteld was/bent. De onderhandelingen lijken nog steeds in een hospitalocentristisch denken gevoerd te worden: alsof corona alleen en voornamelijk de ziekenhuizen en aldus de ASO’s treft.

Wij achten het noodzakelijk dat het het huidige beleid met een opsplitsing tussen de eerste en tweede lijn, evolueert naar een solidaire eensgezinde geneeskunde. Als huisartsen (in wording) dragen we namelijk dezelfde bijdrage aan de maatschappij als een specialist, al is het op een ander medisch domein. We zijn het eens dat compensatiepremies aan de orde zijn, maar misschien moeten we niet met de vinger wijzen naar de artsen die wel een terechte premie kregen. Wel moeten we de vraag durven stellen: “Waar is er het geld onterecht niet geraakt?”

Daarom willen we als HOP en ICHO pleiten voor een solidaire actie waarbij we de opgestreken premies willen herverdelen onder alle HAIO’s, want iedereen verdient een extra steuntje. We willen laten zien dat het niet hoort om een verschil te maken tussen ziekenhuis- of huisartsenpraktijkwerk. Als de premies van hogerop niet eerlijk verdeeld kunnen worden, doen we het zelf wel, op onze manier. Hopelijk steekt iemand anders daar iets van op en kunnen we zo verder timmeren aan de essentie van deze ongelijke verdeling van fondsen. Hopelijk worden ASO’s en HAIO’s in de toekomst wel gelijk behandeld. Daar streven we naar.

Uiteindelijk moeten we ook toegeven: in statuten doen wij het beter. In deze crisis pleiten de ASO’s dan ook vooral voor betere statuten, met het statuut van een HAIO als voorbeeld. In januari 2021 zou er alvast gestart worden met een opwaardering van de statuten van ASO’s én HAIO’s, waarbij vertrokken wordt vanuit de manier van werken bij de huisartsenopleiding. Wij horen er als HOP, OVERSTAG, SUi en ICHO voor te zorgen dat ons statuut niet achteruitgaat in onze schreeuw naar een gelijke behandeling met de ASO’s. Zo willen we het probleem van ongelijke behandelingen bij de bron aanpakken, maar waarbij we ook ons huidig HAIO-statuut beschermen, maar vooral streven naar een verdere verbetering van het sui generis statuut, zodat het mee evolueert met de tijd. Want als ASO, HAIO, specialist of huisarts zijn we toch vooral gelijk: we doen immers allemaal ons uiterste best voor onze patiënten.

Nu, wat doen we concreet? We wachten op respons van het RIZIV en de regering. Ondertussen wordt de herverdeling van de premies onder alle HAIO’s georganiseerd. Daarnaast blijven we dus verder pleiten voor een hogere premie via open brieven en gerichte politieke acties. We hopen onze invloed uit te bouwen via een zitje in de nieuwe Kamer die opgericht wordt in de Vlaamse Planningscommissie. We hopen snel met positieve boodschappen naar buiten te komen en danken jullie voor jullie geduld.