Voorzitter
Amber Borremans

Ondervoorzitter
Jan Lubomski

Secretaris
Evy Berlanger

Penningmeester
Kaat Penne

Oud-voorzitters

2022-2023: Anouk Buelens-Terryn

2021-2022: Lotta Coenen

2020-2021: Kimberley De Vocht

2019-2020: Astrid Hoffman

2018-2019: Madieke Maseman

2017-2018: Joël Wouda

2016-2017: Joël Wouda

2015-2016: Karolien Janssens

2014-2015: Chara Geerts

2013-2014: Karen Sinnesael

2012-2013: Karen Sinnesael

2011-2012: Joris Mertens

2010-2011: Stijn Geysenbergh

Organigram huisartsenopleiding in Vlaanderen

Afkortingen en samenstelling bestuursorganen

  • ISHO: Interuniversitair Samenwerkingsverband HuisartsenOpleiding. Samenwerkingsverband tussen de vier Vlaamse universiteiten met een faculteit geneeskunde (Leuven, Gent, Antwerpen, Brussel)
  • ICHO vzw: Interuniversitair Centrum HuisartsenOpleiding. De vzw die de administratieve en logistieke uitwerking van het opleidingstraject zoals vormgegeven door het ISHO verzorgt, o.l.v. dhr. Guy Gielis.
  • SUi vzw: staat in voor de sociaalrechtelijke aspecten van de haio’s (opleidingsvergoeding, extra betaling voor wachten, verzekeringen, verlof, …). De Raad van Bestuur staat onder voorzitterschap van prof. dr. Jan De Maeseneer en bestaat uit de leden van het DIRCO en vertegenwoordigers van de praktijkopleiders ( OVERSTAG). Het HOP heeft hierin een adviserende rol.
  • SUi Intern Overlegcomité: een aan de RvB adviserend comité bestaande uit 4 vertegenwoordigers van de artsensyndicaten (m.n. BVAS, ASGB, AADM) en de 4 diensthoofden van de vakgroepen Huisartsgeneeskunde.
  • DIRCO: DIRectieCOmité bestaat uit de vier diensthoofden van de vakgroepen Huisartsgeneeskunde van de verschillende faculteiten geneeskunde, dhr. Guy Gielis en mevr. An Stockmans. Het DIRCO heeft eindverantwoordelijkheid m.b.t. besluitvorming.
  • POC: Permanente OpleidingsCommissie. Voorzitter prof. dr. Roy Remmen, deelname door alle betrokken partijen. Komt 3 maal per jaar samen om te overleggen over alle aspecten van het onderwijs. De POC heeft een adviserende bevoegdheid aan de programmadirecteurs huisartsgeneeskunde en aan het Directiecomité van ICHOvzw.
  • Overstag vzw: vertegenwoordigende organisatie van de praktijkopleiders, onder voorzitterschap van mevr. Katrin Van Haver.
  • HOP vzw: het welbekende HAIO Overleg Platform!
  • Overleggroepen: dit zijn kleinere groepen die autonoom werken aan de evaluatie en ontwikkelingen van bepaalde opleidingsaspecten, m.n. curriculum, masterproef, praktijkopleiding, seminaries, en toetsing. Hiernaast zijn er ook naargelang behoefte werkgroepen die werken aan andere zaken zoals recent de 6+3 hervormingen. De uitkomsten van deze werkgroepen worden meestal voorgesteld in de POC, waarna verder overleg en besluitvorming plaatsvindt.
  • Externe Adviesraad: Er wordt een adviesraad samengesteld uit diverse stakeholders van de opleiding huisartsgeneeskunde. Deze adviesraad geeft kritische feedback over de werking van het ICHO, stimuleert en verruimt de beleidsvorming en helpt het beleid mee te implementeren en uit te dragen.