Voorzitter
Kimberley De Vocht

Ondervoorzitter
Carolien Overbergh

Secretaris
Lotta Coenen

Penningmeester
Louise Erens

Verantwoordelijke communicatie
Eline Vernieuwe

Verantwoordelijke internationale congressen en congresbeurzen
Karen De Mol

Overleggroepen

Overleggroep Masterproef
Lotta Coenen

Overleggroep Curriculum en Toetsing
Carolien Overbergh, Lotta Coenen, Julie Van den Heuvel

Overleggroep Werkplekleren
Celine Marechal, Louise Erens

Organigram huisartsenopleiding in Vlaanderen

Afkortingen en samenstelling bestuursorganen

  • ISHO: Interuniversitair Samenwerkingsverband HuisartsenOpleiding. Samenwerkingsverband tussen de vier Vlaamse universiteiten met een faculteit geneeskunde (Leuven, Gent, Antwerpen, Brussel)
  • ICHO vzw: Interuniversitair Centrum HuisartsenOpleiding. De vzw die de administratieve en logistieke uitwerking van het opleidingstraject zoals vormgegeven door het ISHO verzorgt, o.l.v. dhr. Guy Gielis.
  • SUi vzw: staat in voor de sociaalrechtelijke aspecten van de haio’s (opleidingsvergoeding, extra betaling voor wachten, verzekeringen, verlof, …). De Raad van Bestuur staat onder voorzitterschap van prof. dr. Jan De Maeseneer en bestaat uit de leden van het DIRCO en vertegenwoordigers van de praktijkopleiders ( OVERSTAG). Het HOP heeft hierin een adviserende rol.
  • SUi Intern Overlegcomité: een aan de RvB adviserend comité bestaande uit 4 vertegenwoordigers van de artsensyndicaten (m.n. BVAS, ASGB, AADM) en de 4 diensthoofden van de vakgroepen Huisartsgeneeskunde.
  • DIRCO: DIRectieCOmité bestaat uit de vier diensthoofden van de vakgroepen Huisartsgeneeskunde van de verschillende faculteiten geneeskunde, dhr. Guy Gielis en mevr. An Stockmans. Het DIRCO heeft eindverantwoordelijkheid m.b.t. besluitvorming.
  • POC: Permanente OpleidingsCommissie. Voorzitter prof. dr. Roy Remmen, deelname door alle betrokken partijen. Komt 3 maal per jaar samen om te overleggen over alle aspecten van het onderwijs. De POC heeft een adviserende bevoegdheid aan de programmadirecteurs huisartsgeneeskunde en aan het Directiecomité van ICHOvzw.
  • Overstag vzw: vertegenwoordigende organisatie van de praktijkopleiders, onder voorzitterschap van mevr. Katrin Van Haver.
  • HOP vzw: het welbekende HAIO Overleg Platform!
  • Overleggroepen: dit zijn kleinere groepen die autonoom werken aan de evaluatie en ontwikkelingen van bepaalde opleidingsaspecten, m.n. curriculum, masterproef, praktijkopleiding, seminaries, en toetsing. Hiernaast zijn er ook naargelang behoefte werkgroepen die werken aan andere zaken zoals recent de 6+3 hervormingen. De uitkomsten van deze werkgroepen worden meestal voorgesteld in de POC, waarna verder overleg en besluitvorming plaatsvindt.
  • Externe Adviesraad: Er wordt een adviesraad samengesteld uit diverse stakeholders van de opleiding huisartsgeneeskunde. Deze adviesraad geeft kritische feedback over de werking van het ICHO, stimuleert en verruimt de beleidsvorming en helpt het beleid mee te implementeren en uit te dragen.