Zoals vroeger reeds werd aangekondigd in de media heeft de Belgische overheid beslist om de vergoeding aan de haio’s uitzonderlijk met 2% extra te indexeren.
Het Koninklijk Besluit dd. 03/10/2022 tot wijziging van het KB dd. 17/07/2009 tot vaststelling van het bedrag en de vergoeding voor de kandidaat huisartsen is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 12/10/2022. De indexering zal daarom worden toegepast op alle vergoedingen voor de haio’s (maandelijkse opleidingsvergoeding, forfaitaire verplaatsingsvergoeding, vergoeding voor wachten) en bijgevolg ook voor de facturen aan de praktijkopleiders vanaf oktober 2022.
De bedragen die vermeld waren in de opleidingsovereenkomsten en in het huishoudelijk reglement waren geïndexeerd in vergelijking met vorig academiejaar volgens het gebruikelijke en specifieke indexeringsmechanisme dat het RIZIV hiervoor hanteert (zie huishoudelijk reglement IV.1. modaliteiten i.v.m. de opleidingsvergoeding: algemeen). Bovenop deze vermelde bedragen wordt vanaf 01/10/2022 dus een bijkomende en uitzonderlijke indexering van 2% toegepast. Voor de concrete nieuwe bedragen: zie bijlage.
We hadden jullie hierover liever veel eerder kunnen berichten maar dit was helaas niet mogelijk omdat de publicatie van het betreffende KB pas op 12/10/22 rechtszekerheid bood.

Raad van Bestuur van SUivzw, ’t HOP, OVERSTAG
13/10/2022

 

20221013 communicate indexering 1022